Cais am Daliad Ynysu

Cynllun cymorth hunanynysu

Fe allech chi gael taliad i helpu os ydych wedi colli enillion o ganlyniad i orfod hunanynysu am gyfnod ac na allwch weithio gartref.

Cynnwys

Crynodeb

O 28 Mawrth 2022 ni fydd Cysylltiadau agos o bobol sydd wedi cael canlyniad positif am Coronofirws yn gymwys.

Mae’r cynllun taliadau hunanynysu ar gyfer gweithwyr na all weithio o’r cartref ac sydd wedi ei gynghori i hunanynysu o ganlyniad i dderbyn a chofnodi prawf positif. Mae hefyd ar gyfer rhieni a gofalwyr hefo plant sydd wedi cael canlyniad positif.

haid ichi fod mewn gwaith (yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig) i gael y taliad ac mae gofyn ichi Rhawlio o fewn 21 diwrnod i ddiwrnod diwethaf eich cyfnod hunanynysu.

Ni ddylent effeithio ar eich budd-daliadau.

Cymhwyster

Mae'n rhaid i chi gael un o'r canlynol:

 • wedi adrodd prawf llif unffordd positif (LFT) o fewn 24 awr o gael y canlyniad, neu
 • wedi cael canlyniad prawf PCR positif

Cyn y cyfnod hunanynysu mae rhaid eich bod:

 • yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • methu gweithio o gartref ac yn colli incwm o ganlyniad i’r hunanynysu
 • yn hawlio un o’r budd-daliadau canlynol:
  1. Credyd Cynhwysol
  2. Credyd Treth Gwaith
  3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm
  4. Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  5. Cymhorthdal Incwm
  6. Budd-dal Tai
  7. Credyd Pensiwn

Os nad ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau, efallai byddwch yn gymwys os oes dyfarniad wedi ei wneud eich bod yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i’r golled yn eich cyflog tra yn hunanynysu. Esiampl o ble gall taliad ei wneud yw lle mae unigolyn ac incwm net o lai na £500 yr wythnos.

Os yw eich plentyn wedi cael canlyniad positif sydd wedi ei gofnodi

Gall rhiant neu warcheidwad wneud cais am daliad os yw’r plentyn wedi cael canlyniad positif. Ni allwch gael y taliad os yw ap COVID y GIG wedi gofyn i’ch plentyn hunanynysu.

I gael y taliad mae’n rhaid bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol, addysg bellach neu ofal plant (hyd at a gan gynnwys Blwyddyn 11, neu hyd at 25 oed os oes ganddo anghenion cymhleth) a’i fod wedi cael cais ffurfiol i hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Sut i wneud cais

Sicrhewch eich bod yn darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen i gefnogi eich hawliad i leihau ar yr oedi.

Cliciwch y botwm 'Cychwyn Cais' ar waelod y dudalen hon

Gwneud cais ar ran rhywun arall

Gallwch wneud cais ar ran rhywun arall, ond rhaid talu'r taliad i'r un cyfrif banc a enwir â'r person y mae'r cais amdano. Er enghraifft, os gwneir cais ar ran rhiant, byddai'r taliad yn cael ei wneud i gyfrif banc y rhiant.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Cadarnhad o’r dyddiad hunanynysu

Tystiolaeth eich bod yn cael un o’r budd-daliadau a restrwyd yn yr adran ar bwy sy’n gymwys.

Os ydych yn gyflogedig, byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • eich slip cyflog diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Os ydych yn hunangyflogedig byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc diweddaraf ar gyfer eich cyfrif busnes (o fewn y 2 fis diwethaf
 • eich cyfrifon diweddaraf neu hunanasesiad diweddaraf
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Wedi ichi wneud cais

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio yn erbyn cofrestr Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru. Mae'n rhaid cofrestru prawf llif unffordd positif o fewn 24 awr o gael y canlyniad i gwrdd y meini prawf.

Byddwch yn cael e-bost neu lythyr i ddweud a yw eich cais wedi’i gymeradwyo neu beidio.

Os na chaiff eich cais ei gymeradwyo

Gwrthodir eich cais os na fyddwch yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd. Ni allwch apelio na gofyn am adolygiad o'ch cais.

Efallai y bydd eich awdurdod lleol yn gallu eich helpu pe bai gwybodaeth ar goll o'ch cais.

Fe allech chi hefyd gwneud cais am y Gronfa Cymorth Dewisol.

Os oes mwy nag un person yn eich aelwyd yn cofnodi prawf positif

Os rydych chi ac eraill yn eich aelwyd yn gymwys, caiff pob person wneud cais am y taliad.

Os yw eich plentyn yn gymwys, dim ond un taliad ar gyfer y cartref y gallwch ei hawlio ar adeg y cyfnod hunanynysu.

Mwyafswm o geisiadau a all ei gwneud

Gallwch dderbyn mwyafswm o 3 thaliad. Yn ogystal gall 3 taliad ar gyfer plant sydd yn cwrdd y meini prawf ei wneud i rieni neu ofalwyr.

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob cais. Rhaid i'r cyfnodau ynysu beidio â gorgyffwrdd.

Treth a'r cynllun cymorth hunanynysu

Os ydych wedi eich cyflogi, byddwch yn talu treth ar y taliad os ydych yn mynd dros eich Iwfans personol di-dreth (ar GOV.UK). Bydd eich cod treth yn newid i gasglu'r dreth.Ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad.

Mae'n rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunanasesiad (ar GOV.UK), os oes angen i chi gyflwyno un, er enghraifft os ydych yn hunangyflogedig.

Os na allwch gyrchu'r ffurflen Taliad Cymorth Hunan-ynysu ar-lein, e-bostiwch housing.benefits@npt.gov.uk, neu ffoniwch 01639 686838