Cais am Daliad Ynysu

Cais am Daliad Ynysu

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Taliad Cymorth Hunan Arwahanrwydd

Os ydych chi'n cwrdd â'r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Ynysu o £500.

Mae'n rhaid i ti:

 • wedi cael gwybod i hunanwahanu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD).

 • NEU

 • bod yn rhiant neu'n ofalwr plentyn y gofynnwyd iddo hunan-ynysu naill ai trwy POD neu gan eu hysgol, eu lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach (mwy o fanylion yn yr adran ar Rieni a Gofalwyr).


  Sylwch: nid yw rhieni plant sydd wedi cael eu hysbysu trwy'r App i hunan-ynysu yn gymwys i gael taliad. Mae angen tystiolaeth o'r lleoliad addysgol yn cadarnhau y gofynnwyd i'r plentyn hunan-ynysu.


 • NEU

 • wedi cael eich hysbysu gan Ap Covid-19 y GIG i hunan-ynysu oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif yn ddiweddar.

Rhaid i chi hefyd fod yn:

 • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig.
 • methu gweithio gartref a bydd yn colli incwm o ganlyniad.
 • (neu'ch partner) ar hyn o bryd yn derbyn o leiaf un o'r buddion canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gweithio, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Cymorth Incwm, Budd-dal Tai a / neu Gredyd Pensiwn.

Taliad Dewisol

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond:

 • Nid ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu.

Parent/Carer Payment

Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Mae'r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol neu coleg addysg bellach sy'n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 19 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth);
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan TTP neu gofynnwyd iddo hunanynysu am 10 diwrnod neu fwy gan lleoliad gofal plant yr ysgol neu'r coleg addysg bellach o ganlyniad i achos mewn ysgol, gofal plant neu leoliad addysg bellach; A
 • Mae rhieni neu ofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef:
  • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig;
  • yn methu gweithio gartref a byddant yn colli incwm o ganlyniad; A
  • (y ceisydd neu ei bartner) yn derbyn ar hyn o bryd, Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.; Neu
  • Mae'r cais yn cael ei dderbyn o dan y cynllun dewisol.

Mae'r ffurflen gais hon ar gyfer un person yn unig a rhaid i unrhyw unigolyn wneud unrhyw geisiadau pellach yn yr un cartref.

Sicrhewch fod y wybodaeth isod ar gael cyn cychwyn eich cais:

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Prawf o ofyniad i hunan-ynysu. Gall hyn gynnwys:
  • Cadarnhad o'r dyddiad a roddwyd gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
  • Llythyr/E-bost o'r ysgol (os yw'r Rhiant / Gofalwr yn honni)
  • Cipluniau o App Covid-19 y GIG yn gofyn i chi hunan-ynysu
 • Eich Datganiad Banc diweddaraf, slip cyflog neu brawf o hunangyflogaeth

Rhaid i chi wneud hawliad hyd at 21 diwrnod ar ôl i'ch cyfnod o hunanwahanu ddod i ben.

Derbynnir ceisiadau gan ddefnyddwyr App NHS Covid-19 gan y rhai y dywedir wrthynt am ynysu o 1 Chwefror, 2021 ymlaen.

Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.

Os na allwch gyrchu'r ffurflen Taliad Cymorth Hunan-ynysu ar-lein, e-bostiwch housing.benefits@npt.gov.uk, neu ffoniwch 01639 686838